DỊCH VỤ 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Xác định mục tiêu chiến dịch 

2. Nghiên cứu thị trường và phân tích thương hiệu  

3. Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing đa kênh

4. Sản xuất nội dung

5. Triển khai, đo lường và tối ưu hóa

6. Đánh giá và cải tiến